Walaabuun Keenya

ESTABLISHED IN 2017

PREV
NEXT

Walabu Keenya!!

Mootummaan Naanno Oromiyaa waggoota darbe keessatti hojiiwwan gurguddaa gama misoomaa, siyaasaa fi hawaasummaatin hojjatamniin naannoo keenya keessatti misoomni ariifataan uummatni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu galmaa’aa jira.
Waaldaa Aksiyoona Ijaarsa Walaabuu

Mul’ata

Waldaan Akisiyoona Ijaarsa Walaabuu bara 2015 ALItti biyya keessatti akkasumas, bara 2020 ALItti Afrikaa keessatti adda duree kaampaanotaa ta’e arguu dha.

Ergama

Kaampaanii ijaarsaa dorgomaa ta’e uumuun carraa hojii lammiileef banuun qabeenya akka horatan gochuu, akkasumas bu’uuraalee misoomaa babal’isuun fayidaa uummataa milkeessuu dha.

Dudhaalee

 • Hojjataan keenya qabeenya murteessaadha,
 • Giddu galeessi hojii keenyaa itti quufinsa maamiloota keenyati,
 • Naamusa kabajuun ejjannoo waldaa keenyati,
 • Malaammaltummaa cimsinee balaaleffanna
 • Qulqullinni giddu galessa hojii keenyatti,
 • Jijjiiramaaf hojjanna.
 • Sort By: Direction:

  Raawwii Hojii Yeroo Ammaa

  • Marsaa (feezii) 1ffaa; Marsaan kuni gamoolee adda addaa baay’inaan kudha tokko (11) kan hojjatamaa jiru yoo ta’u yeroo ammaa kan dhibbeentaa 78 irra ga’anii jiru

  • Marsaa (feezii) 2ffaa; Ijaarsa Bu’uuraalee Misoomaati kan walqabatan yoo ta’an hojiin kun ijaarsa daandii, bishaanii (sanitary), hojii elektiriikaalaa fi kkf yoo ta’an yeroo ammaa dhibbeentaa 40 gahee jira

  • Marsaa (feezii) 2ffaa; hojiiwwan Ijaarsa Bu’uuraalee Misoomaa yoo ta’u hojiin kun ijaarsa daandii, Bishaani(sanitary), hojii elektiriikaala fi kkf yoo ta’an yeroo ammaa %66 ga’anii jiru

  Carraa Hojii Uumame

  Waaldichi erga hundeeffamee hojiitti galee qaamota adda addaatiif carraa hojii banee jira. Haaluma Kanaan, hojjataa kontiraataa 375, hojjataa guyyaa 3,393, IMX 135 baay’inni miseensa isaanii 1,112 kan ta’aniif carraan hojii banameefii jira.

  BELOVED REVIEWS & TECHNOLOGIES

  “Credibly innovate granular internal or "organic" sources whereas high standards in web readiness. Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences. Dramatically synthesize integrated schemas with.

  JIMMY FERRARA

  GENERAL MANAGER
  “Credibly innovate granular internal or "organic" sources whereas high standards in web readiness.

  PERRY ANDREWS

  SWIFT Inc.

  SAMMY BROWNS

  CFO, Perfect Inc.
  “Credibly innovate granular internal or "organic" sources whereas high standards in web readiness.
  TECHNOLOGIES
  TOP