Waaldaa Aksiyoona Ijaarsa Walaabuu Mootummaan Naanno Oromiyaa waggoota darbe keessatti hojiiwwan

Hojiiwwan Waaldichi Irratti Hirmaatuu

Ijaarsa Parkiilee Indastrii irratti hirmachuu

 • Daandii haaraa ijaaruu, sadarkaa fooyyessuu
 • Riqichaa hojjachu.
 • Meeshaalee ijaarsa daandii ,hojii ijaarsaan wal-qabatanii fi tajaajila kamiiyyuu oomishuu, biyya alaatii ni galchuu, gurguruu, kireessuu.
 • Hojii Ijaarsa gamoo, bishaanii fi ijaarsa daandiin wal-qabatan ni hojjata.
 • Hojii Investimeentii irratti hirmaachuu fi
 • Qabeenya horachuu, qaama sadaffaa waliin waliigaltee seenu

Kaayyoo

 • Hojiiwwan ijaarsaa irratti hirmaachuun hojii sadarkaa isaa eeggate yeroo kaa’ame keessatti raawwachuu,
 • Carraa hojii bal’aa uumuun dargaggoota fayyadamoo taasisuu
 • Seektara ijaarsaa keessatti hojii qulqullina qabu gatii madaalawaa ta’een hojjachuun naannoo ijaarsaa mijawaa uumuu keessatti gahee isaa gumaachuu
 • Meeshaalee adda addaa omishuu fi tajaajilaaa dhiyeessuu,
 • Bu’a qabeesummaa waldichaa mirkaneessuu

Hojiiwwan Waaldichi Irratti Hirmaatuu

 • Ijaarsa Parkiilee Indastrii irratti hirmachuu
 • Daandii haaraa ijaaruu, sadarkaa fooyyessuu
 • Riqichaa hojjachu.
 • Meeshaalee ijaarsa daandii ,hojii ijaarsaan wal-qabatanii fi tajaajila kamiiyyuu oomishuu, biyya alaatii ni galchuu, gurguruu, kireessuu.
 • Hojii Ijaarsa gamoo, bishaanii fi ijaarsa daandiin wal-qabatan ni hojjata.
 • Hojii Investimeentii irratti hirmaachuu fi
 • Qabeenya horachuu, qaama sadaffaa waliin waliigaltee seenu

Waaldaa Aksiyoona Ijaarsa Walaabuu

Mootummaan Naanno Oromiyaa waggoota darbe keessatti hojiiwwan gurguddaa gama misoomaa, siyaasaa fi hawaasummaatin hojjatamniin naannoo keenya keessatti misoomni ariifataan uummatni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu galmaa’aa jira.

Shaashamannee irratti pirojektoota marsaa sadiitu hojjatamaa jira. Isaanis: / Shashemene 3 phase project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus sollicitudin odio, eu tempor velit pellentesque et.

 • Marsaa (feezii) 1ffaa; Marsaan kuni gamoolee adda addaa baay’inaan kudha tokko (11) kan hojjatamaa jiru yoo ta’u yeroo ammaa kan dhibbeentaa 78 irra ga’anii jiru
 • Marsaa (feezii) 2ffaa; Ijaarsa Bu’uuraalee Misoomaati kan walqabatan yoo ta’an hojiin kun ijaarsa daandii, bishaanii (sanitary), hojii elektiriikaalaa fi kkf yoo ta’an yeroo ammaa dhibbeentaa 40 gahee jira
 • Marsaa(feezii) 3ffaa; Marsaan kuni gamoo dhimmoota adda addaatiif ooluu fi dallaa of keessatti kan hammate ta’ee % 67 qaqqabeera.

Bulbulaa irratti pirojektoota marsaa sadiitu hojjatamaa jira. Isaanis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus sollicitudin odio, eu tempor velit pellentesque et.

 • Marsaa (feezii) 1ffaan; ijaarsa gamoolee adda addaa kan of keessaa qabate yoo ta’u isaanis bilookii saddeet (8) irratti ijaarsi gaggeeffamaa jira hojiin isaa %93 irra gaheera,
 • Marsaa (feezii) 2ffaa; hojiiwwan Ijaarsa Bu’uuraalee Misoomaa yoo ta’u hojiin kun ijaarsa daandii, Bishaani(sanitary), hojii elektiriikaala fi kkf yoo ta’an yeroo ammaa %66 ga’anii jiru
 • Marsaa(feezii) 3ffaa; kunis ijaarsa gamoo yoo ta’u ji’a Onkoloolessaa keessa kan eegalee fi gamoo dhimmoota adda addaa tiif oolan bilookii torbaatamaa (70) ta’an irratti ijaarsi isaa kan eeggalee fi yeroo ammaa kana % 35 irra jira.

Hojiiwwan Waaldichi Irratti Hirmaatuu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed cursus sollicitudin odio, eu tempor velit pellentesque et.

 • Ijaarsa Parkiilee Indastrii irratti hirmachuu
 • Daandii haaraa ijaaruu, sadarkaa fooyyessuu
 • Riqichaa hojjachu.
 • Meeshaalee ijaarsa daandii ,hojii ijaarsaan wal-qabatanii fi tajaajila kamiiyyuu oomishuu, biyya alaatii ni galchuu, gurguruu, kireessuu.
 • Hojii Ijaarsa gamoo, bishaanii fi ijaarsa daandiin wal-qabatan ni hojjata.
 • Hojii Investimeentii irratti hirmaachuu fi
 • Qabeenya horachuu, qaama sadaffaa waliin waliigaltee seenu
TOP